Mandatory cash bid

ENGLISH VERSION BELOW


 

Mabon lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Agromino

Du har gått in på den webbplats som Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. använder för publicering av dokument och information i anledning av sitt offentliga uppköpserbjudande till samtliga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Agromino a.s (”Agromino”).

För att få tillgång till ytterligare information om uppköpserbjudandet måste besökare av denna webbplats, längst ner på denna sida, bekräfta att besökaren har läst följande legala information.

Viktig legal information

Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. (Budgivaren), offentliggjorde den 26 november 2018 ett kontant budpliktsbud till samtliga aktieägare i Agromino om att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i bolaget (Erbjudandet) vilket utgör ett offentligt budpliktsbud i enlighet med danska budpliktsregler och bolagsrättsliga regler samt svenska takeover-regler.

Ytterligare information avseende Erbjudandet kommer att offentliggöras i erbjudandehandlingen, som kommer att offentliggöras efter godkännande av och registrering hos Finansinspektionen. Investerare och innehavare av aktier i Agromino rekommenderas starkt att läsa erbjudandehandlingen och alla andra dokument avseende Erbjudandet, innehållande viktig information.

Erbjudandet avser aktier i ett danskt bolag vars aktier handlas på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet kommer därför att genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i dansk lag och Nasdaq Stockholms takeover-regler. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk och dansk lag. Dokumentation avseende Erbjudandet publiceras inte i, distribueras inte till eller i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distributionen eller erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Detta meddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där distributionen eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av detta meddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Budgivaren allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore, Swaziland eller USA genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier eller teckningsoptioner kan inte överlåtas i enlighet med Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA. Följaktligen kommer och ska inte detta meddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas, i eller till Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier eller teckningsoptioner för personer i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA får inte vidarebefordra detta meddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. Budgivaren kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet, i eller till Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA.

Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier eller teckningsoptioner och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att personen inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA.

Framtidsinriktad information

I den utsträckning detta meddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som ”ska” ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Budgivarens avsikter, åsikter och nuvarande förväntningar och antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet, för Agromino, för aktieägare i Agromino som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Agrominos framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av Budgivaren, men uttalandena gör inte anspråk på att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av Budgivaren. Det ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden 

Mabon announces a mandatory cash bid to the shareholders and warrantholders in Agromino

You have entered the website which Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. has designated for the publication of documents and information in connection with its mandatory cash bid offer to all shareholders and warrantholders of Agromino a.s (”Agromino”).

In order to access further information in connection with the takeover offer, visitors of this website are requested to confirm, at the bottom of this page, notice of the following legal information.

Important Legal Information

Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. (the Bidder), has announced on 26 November 2018 a mandatory cash offer to all shareholders and warrantholders of Agromino a.s to acquire all shares and warrants outstanding in Agromino a.s (the Offer) which constitutes a mandatory cash bid offer in accordance with Danish mandatory bid rules and company law rules as well as Swedish takeover-rules.

Further information relating to the Offer will be published in the offer document, which will be published following the Swedish Financial Supervisory Authority’s approval and registration. Investors and holders of Agromino shares and warrants are strongly recommended to review the offer document and all other documents related to the Offer, as they will contain important information.

The Offer relates to shares and warrants in a Danish company which are listed on Nasdaq Stockholm. The Offer will be conducted solely on the basis of the applicable provisions of Danish law and Nasdaq Stockholm’s Takeover Rules. The Offer is not being made to persons whose participation in the Offer requires that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law and Danish law. Any documentation relating to the Offer is not being published in or distributed to or into and must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into any country in which the distribution or offering would require any such additional measures to be taken or would be in conflict with any law or regulation in such country. Persons who receive this communication (including, without limitation, nominees, trustees and custodians) and are subject to the law of any such jurisdiction will need to inform themselves about, and observe, any applicable restrictions or requirements. Any failure to do so may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. The Bidder, to the fullest extent permitted by applicable law, disclaims any responsibility or liability for the violations of any such restrictions by any person. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded.

The Offer has not been submitted, and will not be submitted, either directly or indirectly, within or to Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA by post or any other means of communication or aid, whether intergovernmental or for foreign trade, or by means of the national stock exchanges of Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA. This includes, but is not limited to, fax, electronic mail, telex, telephone, the Internet or other forms of electronic transmission. The Offer cannot be accepted and neither shares nor warrants can be transferred in the Offer in any such way or by any such means of communication or aids within or from Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA, or by persons based or residing in Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA. Consequently, this notice or other documentation concerning the Offer, will and must not be posted, otherwise transmitted, distributed, forwarded or sent within Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA, or to a person who is from, is based or resident in or has their address in Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA. Banks, stockbrokers, brokers and other institutions that hold nominee shares or warrants for persons in Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA may not forward this notice or other documents that have been received in connection with the Offer to such persons. Mabon will not make any payment attributable to the Offer to Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA.

Any attempt to accept the Offer as a consequence of a direct or indirect breach of these restrictions is invalid, and any attempt to accept a person based in Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA or a representative, administrator or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal who issues an instruction within or from Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA is invalid and will not be accepted. All persons holding shares and/or warrants and participating in the Offer will provide certification that they are not from, based in or participating in the Offer from Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA, and that they are not acting on a non-discretionary basis on the instruction of a principal who is from, based in, or issues an order to participate in the Offer from, Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA.

Forward looking information

Where this notice contains statements concerning future events, these statements do not represent the facts, and can be characterised by words such as “shall”, “is expected to”, “believes”, “estimates”, “intends”, “aims”, “assumes” and similar expressions. Such statements express Mabon’s intentions, views and current expectations and assumptions concerning, for example, possible consequences of the Offer for Agromino, for shareholders and warrantholders in Agromino who choose not to accept the Offer, or for Agromino’s future financial results. Such statements about the future are based on current plans, estimations and forecasts, made to the best of Mabon’s ability, but the statements do not purport to be correct in the future. Statements about the future are tied in with risks and uncertainties that are difficult to predict and on which Mabon does not normally have any influence. It should be borne in mind that actual events or outcomes may differ considerably from those that are contained or expressed in such statements concerning the future.

Om du har några frågor kontakta Mabon genom att skicka e-post till info@mabon.info eller genom att skriva till Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Prag, Republiken Tjeckien.

If you have any questions, please contact Mabon by e-mail info@mabon.info or by writing to Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Prague, Czech Republic.